Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

Šīs politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā SIA “Ģeodēzists” rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personu datus, t.i., palīdzēt saprast kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem.

Apstrādājot personas datus, SIA “Ģeodēzists” ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus.

Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam) saņem vai nodod SIA “Ģeodēzists”  jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.), kā arī SIA “Ģeodēzists” uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, kuru personas datus apstrādā SIA “Ģeodēzists”.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek iegūti personas dati (papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās un/vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Šī Privātuma politiku iekļauj šādus jēdzienus:

 1. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu.
 2. Anonimizēti dati – informācija, kas vairs nav attiecināma uz fizisku personu, jo visi personu identificējošie elementi ir izslēgti no personas datu kopas.
 3. Pakalpojumi – jebkāda veida pakalpojumi un konsultācijas, ko SIA “Ģeodēzists” piedāvā tiešsaistē (tiešsaistes formas aizpildīšana uzņēmuma mājas lapā un/vai izmantojot elektronisko pastu), pa tālruni vai klātienē.

Kā SIA “Ģeodēzists” iegūst Personas datus?

Informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no darījuma satura, tostarp pieteiktā vai izmantotā Pakalpojuma. Tāpat iegūstam arī tādu informāciju, kādu mums sniedz jebkāda veida sadarbības ietvaros, piemēram – trešās personas cenu aptaujas vai iepirkumu norises laikā vai ar trešo personu noslēgtā pakalpojuma līguma laikā.

Personas datus varam saņemt vairākos veidos, tai skaitā:

 1. datu subjekts SIA “Ģeodēzists” sniedzis savus Personas datus, t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar SIA “Ģeodēzists”, piemēram, noslēdzot līgumu par SIA “Ģeodēzists” pakalpojumu sniegšanu, iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, apmeklējot SIA “Ģeodēzists” birojus, sazinoties ar SIA “Ģeodēzists” izmantojot mobilos sakarus un/vai informatīvos kanālus, tai skaitā sociālajos tīklos un mobilās aplikācijas, piemēram – WhatsApp;
 2. SIA “Ģeodēzists” var saņemt datus no citiem avotiem, piemēram, ja Jūsu vārdā darbojas trešā persona, kas pieprasa SIA “Ģeodēzists” iesniegt cenu piedāvājumu par konkrētiem pakalpojumiem vai personas datus SIA “Ģeodēzists” var saņemt no trešās personas savstarpēji noslēgtā līguma ietvaros.
 3. lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošinātu sadarbību un kredītriska pārvaldību, SIA “Ģeodēzists” var būt nepieciešamība datus pieprasīt arī no publiski pieejamiem reģistriem, tai skaitā kredītinformācijas un parādnieku datu bāzēm;

Kādus Personas datus SIA “Ģeodēzists” iegūst?

SIA “Ģeodēzists” iegūst personu identificējošos datus tikai un vienīgi sniegto pakalpojumu nodrošināšanai, t.i. līguma noslēgšanai, rēķinu izrakstīšanai u.tml. Personu identificējošie dati, kuri tiek ievākti ir kontaktu, komunikācijas dati – adrese, e-pasts, tālruņa Nr., piekrišanu dati, pilnvaru dati, norēķinu dati, personas koda dati, likumdošanā noteiktajos gadījumos arī īpašuma dati vai citi dati, kas noteikti normatīvajos aktos noteikta pakalpojuma izpildei.

Kā SIA “Ģeodēzists” izmanto Personas datus?

SIA “Ģeodēzists” apstrādā Personas datus, lai nodrošinātu Pakalpojumu izpildi, efektīvu apkalpošanu un kopēju efektīvu un pozitīvu sadarbību.

 1. SIA “Ģeodēzists” Personas datu apstrādi veicam tikai un vienīgi uz likuma, līguma un leģitīmas intereses pamata:

1.1.   SIA “Ģeodēzists” organizatoriskā pārvaldība (t.sk lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite). Mērķis attiecas uz pasākumiem uzņēmuma integrētai pārvaldībai un līguma saistību izpildei, nodrošinot iekšējo procesu atsekojamību, kontroli un pilnveidošanu. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu un leģitīmas intereses pamata.

1.2.   Grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldība. Mērķis attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u.tml. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu un līguma (darījuma) pamata.

1.3.   Personas datu apstrāde iekšējos administratīvos nolūkos. Mērķis attiecas uz personas datu apstrādi uzņēmumu iekšējos administratīvos nolūkos, piemēram, statistikai un biznesa analīzei, atskaišu sagatavošanai, prettiesisku darījumu novēršanai/nepamatotu finansiālu risku savai komercdarbībai novēršanai, t.sk. arī vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.

 Jebkurā no minētajiem gadījumiem SIA “Ģeodēzists” apstrādā Personas datus tikai, ciktāl to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis un likumdošana.

Kā SIA “Ģeodēzists” aizsargā Personas datus (piekļuve fizisko personu datiem un to glabāšana)?

SIA “Ģeodēzists” aizsarāgā iegūtos datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Ģeodēzists” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Zemāk minētas galvenās fizisko personu datu glabāšanas vietas:

 1. Iegūtie fizisko personu dati tiek ierakstīti pakalpojumu līgumos, kuri tiek glabāti slēgtās telpās un/vai glabātuvēs, kurām ir pieeja tikai uzņēmuma vadībai un pilnvarotiem darbiniekiem, kā arī dati tiek ievadīti uzņēmuma uzskaites sistēmā, kur piekļuve ir aizsargāta ar drošu paroli un uzņēmuma vadības noteiktiem datu apstrādes un redzmības limitiem.
 2. Fizisko personu dati tiek ierakstīti arī grāmatvedības programmā, programmai ir piekļuve tikai uzņēmuma grāmatvedei un piekļuve aizsargāta ar drošu paroli.
 3. Fizisko personu dati tiek uzglabāti arī SIA “Ģeodēzists” elektroniskā pasta sarakstē, ja persona ir izmantojusi šādu komunikācijas veidu. Katram SIA “Ģeodēzists” darbiniekam ir piešķirta sava elektroniskā pasta lietotāja informācija, kas aizsargāta ar drošu paroli.

SIA “Ģeodēzists”, neatkarīgi no datu uzglabāšanas vietas un veida, nodrošina atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi Personas datiem.

Kam SIA “Ģeodēzists” var sniegt Personas datus?

Personu datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, SIA “Ģeodēzists” var rasties nepieciešamība sniegt Personas datus, tikai tādā apmērā, kā tas nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai un/vai lai izpildītu normatīvo aktu prasības, šādām datu saņēmēju kategorijām:

 1. SIA “Ģeodēzists” grupas uzņēmumiem, sadarbības un transportpakalpojumu partneri, līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai. Komersanti, ar kuriem SIA “Ģeodēzists” sadarbības līgumus vai kuru pakalpojumi tiek izmantoti pakalpojuma kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai vai gala produktu nosūtīšanai pasūtītājam, piemēram, piegādes nodrošināšanai (t.sk. rēķinu izdruka, paku un līgumu piegāde u.c., tostarp kurjeri, pasts u.tml.), drošībai un aizsardzībai (sadarbības partneri, kas sniedz atbalstu SIA “Ģeodēzists” krāpniecisku, prettiesisku vai citādu SIA “Ģeodēzists” interešu apdraudējuma un aizskāruma novēršanai, tai skaitā juridiskās palīdzības sniedzēji u.c.) un pārvaldības nodrošināšanai (finanšu vadības un grāmatvedības procesu pārvaldībai un nodrošināšanai, tai skaitā auditori, revidenti).
 2. Iestādes/uzņēmumi, kas nodarbojas ar parādu piedziņu (kredītuzraudzību). Tai skaitā, parādu piedziņas uzņēmumi, kredītspējas vērtēšanas uzņēmumi, tiesu izpildītāji, administratori un citas personas parādu piedziņas (kredītuzraudzības) procesā.
 3. Uzraudzības un, līguma darbības ietvaros, iegūto mērniecības datu uzglabāšanas un kontroles iestādes. Piemēram, Valsts zemes dienests, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāžu uzturētajs vai pašvaldību un valsts iestādes, tirgus uzraudzības iestādes, tiesībsargājošās institūcijas un glābšanas dienesti atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 4. Trešās personas. Piemēram, fiziskas vai juridiskas personas, publiskas iestādes, aģentūras vai struktūras, kas nav datu subjekti, pārziņi vai apstrādātāji, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

SIA “Ģeodēzists” nodrošina Personas datu konfidencialitāti, veicot drošības pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. SIA “Ģeodēzists” sadarbības partneri un SIA “Ģeodēzists” grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA “Ģeodēzists” uzdevumā.

Cik ilgi SIA “Ģeodēzists” glabā datus?

Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai izmantojam kritērijus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī ņemam vērā fiziskām personām paredzētās tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.

Kā SIA SIA “Ģeodēzists” lieto sīkdatnes?

Līdzīgi kā citās mājas lapās, arī SIA “Ģeodēzists” mājas lapā var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija – Google Analytics. SIA “Ģeodēzists” mājaslapā tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc”  programma „Google Analytics, kura izmanto teksta sīkdatnes , kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un aktivizējot google Analytics pārlūkprogrammas opciju – Opt-out Browser Add-on.

Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi?

 1. Datu subjektam ir tiesības:

1.1.   iepazīties ar informāciju, kādu SIA “Ģeodēzists” par viņu glabā, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un nepamatoti neskar citu personu tiesības. Informāciju par sevi var iegūt vēršoties pie SIA “Ģeodēzists” personīgi klātienē, kas dod iespēju identificēt personu, kādā no SIA”Ģeodēzists” birojiem (informāciju par SIA “Ģeodēzists” aktīviem birojiem skatīt Privātuma politikas beigās pie uzņēmuma rekvizītiem), jo izmantojot citus informācijas nodošanas kanālus, piemēram tālruņa saruna, e-pasts, nespēj nodrošināt Personas datu drošību, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

1.2.   pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Informējam, ka datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā, ir iespējama daļēja vai pilnīga pakalpojumu apturēšana neatgriezeniskā veidā. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību;

1.3.   jebkurā brīdī vieglā veidā atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā. Piemēram, atsaukums aktuālo ziņu saņemšanai nozīmēs, ka vairs netiks piegādāti jaunumi vai citas aktualitātes. Būtiski atcerēties, ka šāds atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veikta līdz atsaukumam, likumīgumu;

1.4.   sazināties ar SIA “Ģeodēzists” un tirgus uzraudzības iestādēm par datu apstrādes jautājumiem. Ja nepieciešams atbalsts plašākai informācijas saņemšanai par šo Privātuma politiku, datu apstrādes aspektiem vai piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, aicinām vērsties pie SIA “Ģeodēzists”, lai ar rūpību varam izskatīt radušos jautājumu un sniegt atbildi. Jebkurā gadījumā fiziskai personai vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā (datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijā).

 1. Datu subjektam ir pienākums:

2.1.   jau pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Šī Privātuma politika ir neatņemama SIA “Ģeodēzists” sniegto pakalpojumu sastāvdaļa. SIA “Ģeodēzists” sagaida, ka dati, kas tiek sniegti, neskar citu personu intereses.

 1. Kā iespējams uzzināt informāciju par izmaiņām šajā Privātuma politikā?

3.1.   Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību, pastāv iespēja, ka periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama SIA “Ģeodēzists” mājas lapā un birojos.

 1. Kā ar SIA „Ģeodēzists“ sazināties?

4.1.   Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, aicinām ar SIA “Ģeodēzists” sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

SIA “Ģeodēzists” galvenais birojs, Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

SIA “Ģeodēzists” Kuldīgas birojs, Torņa iela 5, Kuldīga, LV-3301

SIA “Ģeodēzists”  Liepājs birojs, Ūdens iela 28, Liepāja, LV-3401

SIA “Ģeodēzists” Rīgas birojs, Balasta dambis 1 , Rīga, LV-1048

4.2.   SIA “Ģeodēzists” rekvizīti:

Vienotais reģistrācijas numurs 41203006878

Juridiskā adrese – Vasarnīcu iela 16, Ventspils, LV-3601

Uzņēmuma galvenais tālrunis – +371 24775775

Uzņēmuma kopējais e-pasts: info@geodezists.lv

Uzņēmuma mājas lapas adrese: www.geodezists.lv