Zemes ierīcība

Zemes ierīcības projektu izstrāde un saskaņošana

Priekšroku dodam darbiem Kurzemē, bet strādājam visā Latvijā, ja esam nepieciešami zvani +37126116641

Zemes ierīcības projektu izstrādā:

 • zemes vienību robežu pārkārtošanai;
 • zemes vienības daļas apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;
 • zemes vienību sadalīšanai;
 • zemes vienību konsolidācijai;
 • piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai;
 • pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).

Vietējā pašvaldība, apstiprinot zemes ierīcības projektu, pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Zemes ierīcības projekta izstrādi drīkst veikt sertificēts zemes ierīcības darbu veicējs.
Nepieciešamie dokumenti un informācija ierīcības projekta pasūtīšanai (cenas/termiņa piedāvājuma sagatavošanai):

 • kontaktinformācija;
 • pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi;
 • pašvaldības nosacījumi projekta izstrādei;
 • sadales ieceres grafiskais attēlojums;
 • kredītiestādes izsniegta atļauja veikt zemes ierīcības projekta izstrādi, ja īpašums ir apgrūtināts ar kredītsaistībām.

Minimālais zemes ierīcības projekta izstrādes laiks ir 3 mēneši.

*Pakalpojuma apraksts ir informatīvs. Atkarībā no pasūtījuma specifikas, iesniedzamie dokumenti un pakalpojuma saturs var tiks precizēts. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanas projektu izstrāde un saskaņošana

Sagatavot jaunu plānojumu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežām, lai izveidotu nepieciešamo zemesgabalu katras dzīvojamās mājas uzturēšanai, apsaimniekošanai un atbilstošas nomājamās zemes platības noteikšanai.

Projektā norāda:

 • funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu grafisko attēlojumu;
 • funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platību;
 • tās zemes vienības kadastra apzīmējumu un robežas grafisko attēlojumu, uz kuras atrodas funkcionāli nepieciešamais zemes gabals vai tā daļa;
 • platību, kādu funkcionāli nepieciešamais zemes gabals vai tā daļa aizņem konkrētajā zemes vienībā, un tās atlikušo platību.

Projekta izstrādi drīkst veikt sertificēts zemes ierīcības darbu veicējs.

Minimālais Projekta izstrādes laiks ir 2 mēneši.

 

 

Zemes ierīcība ir apzīmējums tehnisku, ekonomisku un tiesisku aktivitāšu kopumam, kas tiek veiktas ar mērķi sakārtot konkrētu zemes vienību vai tās daļu, kas iekļauta zemes ierīcības projektā.

Ierīcību īsteno, lai tiktu sakārtota vai pārkārtota teritorija, tās robežas vai to daļa, tiktu uzlaboti zemes izmantošanas apstākļi un nodrošināta ilgtspējīga zemes resursu izmantošana atbilstoši normatīvajiem aktiem.

SIA “Ģeodēzists” komanda veic kvalitatīvus zemes ierīcības darbus, lai sakārtotu Jūsu īpašuma robežas, noteiktu precīzus robežpunktus un platību, kā arī veiktu zemes gabalu sadali. Skaidri saprotamas un precīzi nomērītas robežas pasargā no dažādiem riskiem, tai skaitā, strīdiem un konfliktiem nākotnē ar citu teritoriju īpašniekiem.

Par zemes ierīcības projektu sauc zemes teritorijas izmantošanas un sakārtošanas aktivitāšu plānu, ko parasti veido konkrētai pašvaldības administratīvās teritorijas daļai. Zemes ierīcības projekts visbiežāk nepieciešams, ja tiek plānots pārkārtot zemes vienību robežas, veikt pašvaldības teritorijas zemes vienību apmaiņu vai likvidēt to starpgabalus, sadalīt zemes vienības, konsolidēt zemi, nodrošināt piekļuvi konkrētai teritorijai vai nodrošināt piekļuvi publiski lietojamai teritorijai.

Zemes ierīcības projekts var būt arī daļa no detālplānojuma. Pēc zemes ierīcības projekta īpaši bieži rodas nepieciešamība tad, kad tiek plānots sadalīt zemes īpašumu vairākos atsevišķos gabalos.

Zemes ierīcības projekta cena un izstrādes laiks veidojas no dažādiem faktoriem, tajā skaitā, to ietekmē, vai īpašumam ir apgrūtinājumi, cik daudz jaunu zemes gabalu jāizveido no esošā, kā arī, cik sarežģīta ir procesa saskaņošana ar attiecīgajām institūcijām. Vidēji šāda projekta izveide aizņem aptuveni trīs mēnešus.

Tā kā zemes ierīcības projekts prasa specifiskas zināšanas, tā izstrādi drīkst veikt tikai sertificēts speciālists, un tos atradīsiet mūsu uzņēmuma komandā! Labprāt palīdzēsim arī ar konsultāciju par zemes sadales un citiem jautājumiem.

 • Viena vai vairākas personas saistībā ar sev piederošiem zemes gabaliem;
 • Ēku īpašnieki (ja tās uzbūvētas uz citai personai piederošas zemes), iepriekš par to vienojoties ar zemes saimnieku;
 • Īpašnieks objektam, kuram ir izveidota aizsargjosla.
 • Situācijā, kad zemes vienībai vai tās daļai tiek veikta atkārtota kadastrālā uzmērīšana;
 • Kad pašvaldība pieņēmusi lēmumu, ka tiek apvienotas divas vai vairākas zemes vienības, kas izvietotas blakus viena otrai.