Zemes ierīcība

 Sazinies ar mums  vai  zvaniet (+371) 26116641

Zemes ierīcības projektu izstrāde un saskaņošana

Zemes ierīcības projektu izstrādā:

 •       zemes vienību robežu pārkārtošanai;
 •       zemes vienības daļas apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;
 •       zemes vienību sadalīšanai;
 •       zemes vienību konsolidācijai;
 •       piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai;
 •       pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).
Vietējā pašvaldība, apstiprinot zemes ierīcības projektu, pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Zemes ierīcības projekta izstrādi drīkst veikt sertificēts zemes ierīcības darbu veicējs.
Nepieciešamie dokumenti un informācija ierīcības projekta pasūtīšanai (cenas/termiņa piedāvājuma sagatavošanai):
 •       kontaktinformācija;
 •       pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi;
 •       pašvaldības nosacījumi projekta izstrādei;
 •       sadales ieceres grafiskais attēlojums;
 •       kredītiestādes izsniegta atļauja veikt zemes ierīcības projekta izstrādi, ja īpašums ir apgrūtināts ar kredītsaistībām.

Minimālais zemes ierīcības projekta izstrādes laiks ir 3 mēneši.

*Pakalpojuma apraksts ir informatīvs. Atkarībā no pasūtījuma specifikas, iesniedzamie dokumenti un pakalpojuma saturs var tiks precizēts. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

 

 

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanas projektu izstrāde un saskaņošana

Sagatavot jaunu plānojumu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežām, lai izveidotu nepieciešamo zemesgabalu katras dzīvojamās mājas uzturēšanai, apsaimniekošanai un atbilstošas nomājamās zemes platības noteikšanai.

Projektā norāda:

 •       funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu grafisko attēlojumu;
 •       funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platību;
 •       tās zemes vienības kadastra apzīmējumu un robežas grafisko attēlojumu, uz kuras atrodas funkcionāli nepieciešamais zemes gabals vai tā daļa;
 •       platību, kādu funkcionāli nepieciešamais zemes gabals vai tā daļa aizņem konkrētajā zemes vienībā, un tās atlikušo platību.

Projekta izstrādi drīkst veikt sertificēts zemes ierīcības darbu veicējs.

Minimālais Projekta izstrādes laiks ir 2 mēneši.


 Sazinies ar mums 

vai zvaniet (+371) 26116641kadastrs robežu plāns ģeodēzists zip zemes robežu plāns .