Kadastrālā uzmērīšana

Priekšroku dodam darbiem Kurzemē, bet strādājam visā Latvijā, ja esam nepieciešami zvani +37126116641

Zemes kadastrālā uzmērīšana ietver:

 • ierosinātāja un pierobežnieku uzaicināšana piedalīties zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā;
 • robežu noteikšanu apvidū;
 • kupicas izveidošanu un vizūrstigas ierīkošanu apvidū (nodrošina pasūtītājs vai pēc vienošanās mērnieki);
 • robežas un situācijas elementu uzmērīšanu apvidū;
 • zemes robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna sagatavošanu un saskaņošanu;
 • zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts zemes dienestā datu aktualizācijai.

Minimālais kadastrālās uzmērīšanas izpildes laiks ir 2 mēneši.

Robežu apsekošana, atjaunošana un noteikšana – robežu atjaunošana apvidū, uzmērīšana un saskaņošana ar pierobežniekiem ir viens no kadastrālās uzmērīšanas procesiem. Robežvizūru nospraušana ar vizūrmietiņiem, robežstigu tīrīšana un marķēšana. Robežu apsekošanu un atjaunošanu var veikt visam zemes īpašumam vai noteiktam tā posmam.

Robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izgatavošana – zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izgatavošana kadastrālās uzmērīšanas procesā. Izgatavotos plānus reģistrējam Valsts zemes dienestā.

Plānu kamerālā pārzīmēšana no viena robežu plāna – tā nepieciešama sadalot īpašumu, kas sastāv no vairākām atsevišķām zemes vienībām un ir attēlotas vienā plānā.

Plānu kamerālā pārzīmēšana no apvienotā zemes robežu plāna – nepieciešama veicot apgrūtinājuma vai situācijas plāna aktualizāciju. Kamerāli tiek pārzīmēts zemes robežu plāns un neaktulizētais situācijas vai apgrūtinājuma plāns.

Kamerālo pārzīmēšanu nevar veikt, ja plānos attēlotie dati nav aktuāli un nesakrīt ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju, tādā gadījumā  ir jāveic attiecīgā plāna aktualizācija.

Situācijas plāna aktualizācija – nepieciešama pēc izmaiņām apvidū, ja mainījušies zemes lietošanas veidi vai situācijas elementi.

Apgrūtinājuma plāna aktualizācija – tiek veikts gadījumos, ja mainījies, izbūvēts, nojaukts vai pārvietots apgrūtināto elementu izvietojums apvidū vai mainījušās teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas.

Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna sagatavošana – platību atmežo, ja tas nepieciešams: būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai.

Atmežojamās meža zemes platības nospraušana apvidū – nospraužam apvidū atmežotās platības punktus un tos atzīmējam ar piketmietiņiem.

Zemes kadastrālos darbus drīkst veikt sertificēts mērnieks Zemes kadastrālā uzmērīšanā.

Nepieciešamie dokumenti un informācija vēlamā plāna pasūtīšanai (cenas/termiņa piedāvājuma sagatavošanai):

 • pasūtītāja kontaktinformācija;
 • objekta adrese;
 • kadastra numurs;
 • uzmērāmās teritorijas skice (nepieciešams, ja uzmērāmā teritorija nesakrīt ar zemes īpašuma robežām).

*Pakalpojuma apraksts ir informatīvs. Atkarībā no pasūtījuma specifikas, iesniedzamie dokumenti un pakalpojuma saturs var tiks precizēts. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

Zemes robežu plāns - titullapa
Zemes robežu plāna shēma

Zemes kadastrālā uzmērīšana ir konkrētu teritorijas robežu mērniecība, kas iekļauj gan robežu noteikšanu, gan apsekošanu un nostiprināšanu, izmantojot atbilstošas robežzīmes. Zemes uzmērīšana tiek veikta, lai iegūtu datus, kas raksturo teritoriju vienības, kā arī, lai tiktu izveidots pilnvērtīgs zemes robežu plāns, bet pēcāk visu dokumentāciju izmanto, lai ierakstītu īpašumu zemesgrāmatā. Uzmērīšanas procesā ievāktos un reģistrētos datus uztur Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma.

 • Kad pirmo reizi jānostiprina īpašuma tiesības uz zemi;
 • Kad jāatjauno vai jānoskaidro teritorijas robežas;
 • Plānojot apvienot, sadalīt vai pārkārtot zemes vienību robežas;
 • Ja plānots iznomāt zemes vienību, un pirms tam jānosaka tās robežas;
 • Ja nepieciešams atmežot meža zemi vai ierīkot lauksaimniecības zemi;
 • Ja jāaktualizē Situācijas plānu vai Apgrūtinājuma plānu.

Tāpat, kā citi mērniecības pakalpojumi, arī zemes kadastrālā uzmērīšana tiek veikta par maksu. SIA “Ģeodēzists” katram klientam nodrošina individuālu pieeju, rūpējoties par to, lai katrā situācijā tiktu rasts piemērotākais un izdevīgākais risinājums. Zemes uzmērīšanas cena atkarīga no dažādiem faktoriem, tajā skaitā, objekta apjoms, konkrētais jautājums, kas jārisina, kā arī tā sarežģītības pakāpe.

Robežu mērniecība ir process, kas sastāv no vairākiem posmiem, tādēļ šis uzdevums aizņem vismaz divus mēnešus, visbiežāk to īsteno četru mēnešu laikā, atkarībā no sarežģītības.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 29. panta pirmā daļa norāda, ka zemes kadastrālo uzmērīšanu un ar to saistītos darbus drīkst veikt tikai speciālisti – mērnieki, kas ir sertificēti zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Mūsu komandā strādājošie profesionāļi ir sertificēti, zinoši un pieredzējuši, tādējādi nodrošinām augstas kvalitātes zemes uzmērīšanas un citus pakalpojumus.

Katras zemes īpašniekam ir jārūpējas par savas teritorijas robežām. Ja tomēr kādu iemeslu dēļ robežu apzīmējumi vairs nav redzami un pastāv risks, ka starp blakus esošu teritoriju īpašniekiem var izcelties strīds, jāpieaicina sertificēts mērnieks, kas atjaunos robežas un veiks citas kadastrālās uzmērīšanas aktivitātes.