Pilnveidots Kuldīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls

pilnveidots_punkti

Ar lielu gandarījumu par paveikto, šomēnes, Kuldīgas novada pašvaldības sēžu zālē, prezentējām pašvaldības pārstāvjiem un līdz ar to noslēdzām vērienīgu projektu – Kuldīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana.

Kuldīgas pilsētas un novada vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošana sākās 2012.gadā, kad apzinājām un apsekojām kopumā 732 ģeodēziskos punktus, no kuriem saglabājušies bija tikai 50%. Kuldīgas novada pašvaldība, pēc saņemtajiem datiem, secināja, ka ir nepieciešams pilnveidot Kuldīgas pilsētas vietējā ģeodēzisko tīklu un šo pilnveidošanu nolēma veikt vairākos posmos, tāpēc 2015. gadā tika izsludināts iepirkums par Kuldīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu. Iepirkums paredzēja vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu īstenot secīgi pa etapiem, kur 1. etapā tiek veikts Kuldīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla remonts un jaunu punktu ierīkošana, 2. etapā – punktu uzmērīšana un 3. etapā – vietējā tīkla pārskata izgatavošana un tā saskaņošana Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā.

2015. gada nogalē uzsākām darbu pie šī vērienīga projekta un šo trīs gadu laikā tika paveikts daudz -kopumā pilnveidojām 197 vietējā ģeodēziskā tīkla punktus, no kuriem 139 punkti tika izbūvēti no jauna (32 grunts punkti, 94 cietā seguma zīmes, 13 punktiem atjaunoti centri) un atjaunoti 58 esošie, vēsturiskie punkti; aktualizētas vietējā ģeodēziskā tīkla plaknes x,y koordinātas un  noteikti normālie augstumi H LAS-2000.5 augstumu sistēmā.

Tā kā ģeodēziskie atbalsta punkti ikdienā nepieciešami būvniecības kontrolei, augstas detalizācijas topogrāfisko datu iegūšanai, projektēšanai , zemes kadastrālajai uzmērīšanai, būvju ekspluatācijai un citu ģeodēzisko vai kartogrāfisko darbu izpildei, tad mērniekiem vai citām ieinteresētajām personām ir iespēja, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, vienkārši vienuviet piekļūt informācijai par pilnveidotajiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem karšu pārlūkā https://topografija.lv/punkti/ , kur ir apkopota informācija arī par mūsu apsekotajiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem.

Šo gadu laikā esam uzkrājuši gana lielu pieredzi gan vietējo ģeodēzisko tīklu punktu apsekošanā – ir apsekoti vietējie ģeodēziskā tīkla punkti vairāk kā 30 Latvijas novados, gan vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošanas aprakstu izstrāde un vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošanā, t.sk. ierīkošana, mērījumu veikšana un pilnveidošanas pārskata izstrāde un saskaņošana.

Pilnveidots Kuldīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls