Kadastrālā uzmērīšana   

                                                                                                                                                                          Sazinies ar mums  vai  zvaniet (+371) 26116641

Zemes kadastrālā uzmērīšana ietver:                                                                    

  •       ierosinātāja un pierobežnieku uzaicināšana piedalīties zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā;
  •       robežu noteikšanu apvidū;
  •       kupicas izveidošanu un vizūrstigas ierīkošanu apvidū (nodrošina pasūtītājs vai pēc vienošanās mērnieki);
  •       robežas un situācijas elementu uzmērīšanu apvidū;
  •       zemes robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna sagatavošanu un saskaņošanu;
  •       zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts zemes dienestā datu aktualizācijai.

 Minimālais kadastrālās uzmērīšanas izpildes laiks ir 2 mēneši.


Robežu apsekošana, atjaunošana un noteikšana robežu atjaunošana apvidū, uzmērīšana un saskaņošana ar pierobežniekiem ir viens no kadastrālās uzmērīšanas procesiem. Robežvizūru nospraušana ar vizūrmietiņiem, robežstigu tīrīšana un marķēšana. Robežu apsekošanu un atjaunošanu var veikt visam zemes īpašumam vai noteiktam tā posmam.

Robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izgatavošana – zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izgatavošana kadastrālās uzmērīšanas procesā. Izgatavotos plānus reģistrējam Valsts zemes dienestā. 

Plānu kamerālā pārzīmēšana no viena robežu plāna tā nepieciešama sadalot īpašumu, kas sastāv no vairākām atsevišķām zemes vienībām un ir attēlotas vienā plānā. 

Plānu kamerālā pārzīmēšana no apvienotā zemes robežu plāna nepieciešama veicot apgrūtinājuma vai situācijas plāna aktualizāciju. Kamerāli tiek pārzīmēts zemes robežu plāns un neaktulizētais situācijas vai apgrūtinājuma plāns.

Kamerālo pārzīmēšanu nevar veikt, ja plānos attēlotie dati nav aktuāli un nesakrīt ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju, tādā gadījumā  ir jāveic attiecīgā plāna aktualizācija.

Situācijas plāna aktualizācija nepieciešama pēc izmaiņām apvidū, ja mainījušies zemes lietošanas veidi vai situācijas elementi.

Apgrūtinājuma plāna aktualizācija – tiek veikts gadījumos, ja mainījies, izbūvēts, nojaukts vai pārvietots apgrūtināto elementu izvietojums apvidū vai mainījušās teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas.

Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna sagatavošana platību atmežo, ja tas nepieciešams: būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai.

Atmežojamās meža zemes platības nospraušana apvidū nospraužam apvidū atmežotās platības punktus un tos atzīmējam ar piketmietiņiem.

Zemes kadastrālos darbus drīkst veikt sertificēts mērnieks Zemes kadastrālā uzmērīšanā.

Nepieciešamie dokumenti un informācija vēlamā plāna pasūtīšanai (cenas/termiņa piedāvājuma sagatavošanai):

  •       pasūtītāja kontaktinformācija;
  •       objekta adrese;
  •       kadastra numurs;
  •       uzmērāmās teritorijas skice (nepieciešams, ja uzmērāmā teritorija nesakrīt ar zemes īpašuma robežām).

*Pakalpojuma apraksts ir informatīvs. Atkarībā no pasūtījuma specifikas, iesniedzamie dokumenti un pakalpojuma saturs var tiks precizēts. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

  Sazinies ar mums 

vai zvaniet (+371) 26116641

kadastrs robežu plāns ģeodēzists zip zemes robežu plāns


      kadastrs robežu plāns ģeodēzists zip zemes robežu plāns

 .